دستگاه حضور و غیاب

فناوری پیشرفته؛ دستگاه حضور و غیاب با تشخیص چهره

دستگاه حضوروغیاب با تشخیص چهره یکی از فناوری‌های پیشرفته در حوزه مدیریت حضوروغیاب کارکنان است که امروزه در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره، قادر به شناسایی و ثبت حضوروغیاب کارکنان در ساعات مختلف کاری است.